Robotnícky dom je kultúrne centrum Mesta Banská Bystrica. Je živým centrom kultúry a organizátorom rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, priestorom kultúrno-osvetovej činnosti, záujmových umeleckých a vzdelávacích aktivít. Je sídlom výkonnej produkčnej zložky Oddelenia kultúry mesta Banská Bystrica.  Tá priamo aj v spolupráci,  zabezpečuje viac ako 200 podujatí ročne nielen v priestoroch Robotníckeho domu, ale aj v iných interiéroch a exteriéroch mesta.  Sme členom mimovládnej organizácie Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS), ktorej cieľom je zjednotenie kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v mestách a obciach na celom Slovensku. Zároveň chce vytvárať vhodné ekonomické a technické podmienky na prezentáciu živej a inovatívnej umeleckej tvorby, tradičnej kultúry, divadla, tanca, hudby, filmu, výtvarného umenia, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií na regionálnej a miestnej úrovni.

V našej dramaturgii dávame priestor nielen etablovaným jednotlivcom a súborom, ale aj študentom, či menej známym interpretom. Našim cieľom je prepájanie kultúrnych komunít a inštitúcií, výsledkom čoho je aj niekoľko úspešných projektov, ako napríklad Dni mesta, Medzinárodný deň tanca, či Klubové povstanie. Sme hlavnými organizátormi veľkých podujatí a festivalov Banskobystrická hudobná jar, Veľkonočné námestie, United Europe jazz festival, Kultúrne leto, Radvanský jarmok, Akadémia európskeho seniora či Banskobystrické Vianoce.  

Spolupracujeme s mnohými umeleckými kapacitami, odborníkmi, s banskobystrickými umeleckými školami (Akadémia umení, Konzervatórium J.L.Bellu, Univerzita Mateja Bela, Základná umelecká škola J. Cikkera a i.), kultúrnymi a umeleckými inštitúciami v meste, ako aj s tretím sektorom. Zároveň sa snažíme vytvárať primerané zázemie pre fungovanie mestskej kultúry a uspokojovať kultúrne potreby obyvateľov. Uvedomujeme si, že kultúra vytvára obraz našej spoločnosti a vyjadruje našu inteligenčnú, vzdelanostnú a duchovnú úroveň. Práve preto sa snažíme našim obyvateľom a návštevníkom prinášať rôznorodé a vysoko profesionálne programové produkcie.